top of page

Acerca de

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משק הפארק (ע"מ 558433017) (להלן: "המשק" ו/או "המפעיל") אשר כתובתו WWW.MESHEKHAPARK.CO.IL. השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא אותו בקפידה, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה אל הפעילויות ו/או מועדון הלקוחות ו/או המוצרים המוצעים בו, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מי שאינו מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

האתר

האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות במשק הפארק, לבחון את הפעילויות המוצעות במשק, לרכוש כרטיסי כניסה בהתאם ובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר, להשתתף בפעילויות אינטראקטיביות כפי שיופעלו מעת לעת (ככל שיופעלו), להירשם למועדון הלקוחות של המשק ושימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי של המפעיל.  

 1. המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.

 2. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים (as available). למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה למפעיל ו/או למי מטעמו בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

 3. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי המפעיל להציג באתר מידע נכון ומדויק,  על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

 4. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ולמען הסר ספק יובהר כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. 

 5. הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראותיו.

כללי השימוש באתר

בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים. המפעיל אינו מבצע כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.

 1. השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. המפעיל ממליץ להורים, אפוטרופסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. למפעיל אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והוא אינו לוקח אחריות על גילאי המשתמשים.

 2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

 3. המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש פרטי של המשתמש ולא למטרות מסחריות או סיטונאיות כלשהן. המפעיל רשאי למנוע ממשתמשים את ההשתתפות באיזה מהמכירות ו/או הפעילויות ו/או השירותים באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין וזאת מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע על כך מראש.

 4. המפעיל שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לתת הודעה על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בשל פעולה כאמור. המפעיל לא ייטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, המפעיל יוכל להגביל את גישת המשתמשים לאתר או חלקים ממנו, מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 5. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

 

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של המפעיל בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של המפעיל, בכתב ומראש.

 1. סימני המסחר באתר הם קניינו של המפעיל בלבד. ככל ובמידה שפורסמו סימני מסחר מטעמם של מפרסמים באתר, הרי שאלה קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של המפעיל ו/או המפרסמים, לפי העניין, בכתב ומראש.

 2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המפעיל.

 3. אין באמור לעיל כדי להטיל על המפעיל אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם כל דבר או עניין הנוגע בשימוש באתר.

 

מועדון לקוחות

 1. על משתמש המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של המשק יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

 2. משתמשים שמלאו להם 16 שנה, המעוניינים להצטרף למועדון הלקוחות, רשאים לעשות זאת באמצעות רישום באתר האינטרנט ו/או דף הפייסבוק של החברה ו/או באמצעות עמדות ההרשמה הפרושות מדי פעם בפעם במשק. המפעיל יהיה רשאי לדחות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, בקשה להתקבל למועדון הלקוחות ואינו מחויב לנמק סירובו.

 3. במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, הכוללים את שמו המלא, תאריך יום הולדתו וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור פרטים נכונים ומדויקים.

 4. עם מסירת הפרטים הנ"ל, מביע המשתמש את הסכמתו לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות משלוח הודעות SMS עדכונים והודעות, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או שיווקיים.

 5. משתמש אשר לא יהיה מעוניין לקבל עדכונים והודעות, יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת, בדרך הנקובה בגוף ההודעה.

 

תנאים מיוחדים לגבי שימוש באתר לצורך ביצוע עסקאות רכישה

על משתמש המבקש לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

 1. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אפשרות רכישת כרטיסים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.

 2. על מנת לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 5.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לרכוש כרטיסים באמצעות האתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. המפעיל יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים רכישת כרטיסים.

 3. התשלום עבור הכרטיסים יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת (כגון ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, דיינרס ואמריקן אקספרס) או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "אמצעי התשלום"). התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה מיד עם השלמת הליך הרכישה כמתואר בפרק זה.

 4. מתן פרטיו של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר נמסר על ידי המשתמש.

 5. יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

 6. בסיום הפעולה, לאחר אישור פרטי ההזמנה על ידי המשתמש, תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה. 

 7. לאחר ביצוע ההזמנה ניתן להדפיס את אישור התשלום במדפסת הביתית ולהציגו בכניסה למשק ביום האירוע. 

 8. יובהר כי המפעיל יהא רשאי, אך לא חייב, לחסום את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה לבטל הזמנתו לכרטיס, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר.

המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.

המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל (להלן: "מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.

המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשיו.

 1. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד אישור רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.

 2. למפעיל הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על הזמנה שבוצעה ושולמה עובר לשינוי המחיר כאמור.

 3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי כלשהו, המפעיל אינו אחראי להחזר כספי ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל.

 4. כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש בהתאם לסעיף זה ישמרו במאגרי המידע של המשק, בכפוף להוראות הדין.

 

 

התחייבויות המשתמש

1. המשתמש מתחייב להשתמש בשירותי האתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי תקנון זה. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים, בין היתר, על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 עם הכניסה לאתר המשתמש מסכים לכל האמור בהוראות תקנון זה.

2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ או לפרסם מידע או כל חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

3. המשתמש מתחייב שלא להעלות לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לפרסם, לשלוף או לשדר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב שברשות משתמשי האתר.

5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מטעם המפעיל.

6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן.

7. המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם העשויים להזיק לאתר וגולשיו.

8. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לשדר או לפרסם מידע או חומר אחר העלול  להמריץ, לשדל, לעודד או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק.

9. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם המפעיל יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, יהא המפעיל רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר ימצא לנכון בכדי להגן על זכויות המפעיל וזאת בנוסף ליתר זכויותיו על פי דין ותקנון זה. 

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

התנאים הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר. בשימוש באתר, הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות והסכמת לתנאיה.

הסכמה כוללת

תנאי תקנון ומדיניות הפרטיות ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין המפעיל ביחס לשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין המפעיל.

שמירת תוקף

במידה וסעיף מסוים מתקנון זה ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מכל סיבה שהיא, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא יפגע.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם למופיע באתר תחת הכותרת "מדיניות ביטולים" ובכפיפה עם תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

ויתור

בשום מקרה לא יראו בכך שהמפעיל לא השתמש או השתהה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי

.התקנון כויתור על זכות מזכויותיו

אף זכות של המפעיל אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידו.

סטייה מתנאי התקנון על ידי המפעיל במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

סמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. יובהר כי הדין החל ומקום השיפוט כאמור לעיל חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר דין זר.

יצירת קשר

לשאלות ולבירורים במהלך השימוש באתר, ניתן לפנות אל שרות התמיכה של האתר באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

הנהלת האתר מאחלת למשתמשים גלישה מהנה ובטוחה!

WhatsApp Image 2021-07-21 at 1.46.22 PM (1).jpeg

תקנון האתר

bottom of page